Kilta on järjestänyt vuodesta 2000 alkaen keskustelutilaisuuksia asianajajaoikeudellisista aiheista.

Killan järjestämien tilaisuuksien aiheet ja ajankohdat ovat seuraavat:

Alla olevat linkit johtavat maksullisessa Edilex-tietopalvelussa oleviin Defensor Legis -lehdessä julkaistuihin artikkeleihin. [Edilex on muuttanut linkitystä, linkkien päivitys alle kesken.]

 

25.8.2000
(1.)  ”Ammattietiikka ja sen perusteet.”

Killan perustaminen ja järjestäytyminen

                     

31.5.2001     
(2.) ”Totuusvelvollisuus.”

 

27.9.2001     
(3.) ”Totuusvelvollisuus.”

1) Onko asianosaisella lakiin perustuva velvollisuus pysyä totuudessa esittäessään kanteen tai syytteen sekä vastatessaan niihin? Jukka Peltonen, kysymyksen asettaminen

 • Professori Juha Lappalainen, riita-asioita koskeva näkemys
 • Professori Pekka Viljanen, rikosasioita koskeva näkemys

2) Asianajajan lakiin tai hyvään asianajajatapaan perustuva totuusvelvollisuus, sen sisältö ja merkitys?

 

12.12.2001   
(4.) ”Totuusvelvollisuus, asianosaisen ja asianajajan totuusvelvollisuuden ristiriidat.”

 • Jukka Peltosen johdatukset eri osakysymyksiin

 

7.3.2002       
(5.) ”Asianajajan esteellisyys suomalaisessa asianajajajärjestelmässä.”

 • Asianajaja, OTT Timo Esko: Asianajajan esteellisyys toimeksiantosopimukseen perustuvissa asianajotehtävissä
 • Asianajaja Petri Taivalkoski: Asianajajan esteellisyys määräyksen- ja nimityksenvaraisissa asianajotehtävissä

 

6.5.2002       
(6.) ”Asianajajan esteellisyys englantilaisessa asianajajajärjestelmässä.”

 • Peter Camp, Professor of Legal Ethics, The College of Law of England and Wales: Asianajajan esteellisyydestä englantilaisessa järjestelmässä.

 

1.10.2002     
(7.) ”Asianajajan esteellisyyden tarkastelua suomalaisessa järjestelmässä kokonaisvaltaisesti ja yksittäisten tilanteiden kannalta.”

 • Jukka Peltonen, Esteellisyystilanteet ja niiden ratkaisujärjestelmä
 • Jukka Peltonen, Eri esteellisyystilanteiden tarkastelua

 

21.1.2003     
(8.) ”Asianajajan salassapitovelvollisuus ja -oikeus suomalaisessa järjestelmässä.”

 • Jukka Peltonen: Johdanto asianajajan salassapitovelvollisuuteen ja -oikeuteen asianajajan velvollisuuksien ja oikeuksien järjestelmässä
 • Olavi Ylänkö: Asianajajan salassapitovelvollisuuden kokonaisvaltainen tarkastelu

 

22.9.2003     
(9.) Jatketaan asianajajan salassapitovelvollisuuden ja -oikeuden tarkastelua suomalaisessa järjestelmässä.

 

12.2.2004     
(10.) Jatketaan asianajajan salassapitovelvollisuuden ja -oikeuden tarkastelua suomalaisessa järjestelmässä.

Jukka Peltonen alustaa keskustelun seuraavin teemoin:

 1. Asianajosalaisuudet ja muut asianajotehtäviin liittyvät salaisuudet
 2. Salaisuuksien kohteet
 3. Asianajajan oikeus salaisuuksien käyttöönsä saamiseen
 4. Asianajajan käyttöönsä saamiaan salaisuuksia koskevat oikeudet ja velvollisuudet.
 5. Salaisuuksien merkitys asianajajan esteellisyyteen ja muihin velvollisuuksiin
 6. Salassapitovelvollisuuden rikkomisen seuraamukset

 

6.5.2004       
(11.) ”Suomen asianajajajärjestelmä ja sen muuttamisen vaihtoehdot.”

28.11.2003 julkistetun Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietinnön (KM 2003:3) esille nostamien Suomen asianajajajärjestelmään kohdistuvia muutospaineet ja kysymykset.

 • Markku Fredman, Komitean näkemys asianajajajärjestelmästä
 • Olli Tarkka, Suomen asianajajajärjestelmä
 • Markku Ylönen, Vertailutietoja muiden maiden asianajajajärjestelmistä
 • Jukka Peltonen, OK 15:2:sta ja asianajajajärjestelmän muuttamisesta

 

21.9.2004     
(12.) ”Asianajajan sananvapaus oikeudenkäynneissä ja niiden suhde julkisuuteen.” Keskeisiä kysymyksiä mm. asianajajan oikeus ja velvollisuus sananvapauden käyttämiseen, oikeudenkäynti ja sen julkisuus, Trial by Newspaper.

 • Jukka Peltonen, Sananvapaus asianajajan oikeuksien ja velvollisuuksien systematiikassa
 • Martti Ojala, Asianajajan sananvapauden rajat tapaohjeiden 40 §:n sisällön, kehityksen ja liiton ratkaisukäytännön kannalta
 • Matti Wuori, Asianajajan sanavapaus oikeudenkäynneissä ja julkisuudessa sekä julkisuus oikeudenkäynneissä
 • Martti Backman, Journalistin näkökulma ja odotukset sananvapauden käyttämiseen ja julkisuuteen oikeudenkäynneissä

 

20.4.2005     
(13.) ”Toimeksiannosta luopuminen asianajajan ja päämiehen välisen ristiriidan ratkaisuna.”

 

26.10.2005   
(14.) ”Välimiesmenettelyn asianajajaoikeudelliset kysymykset.”

Jukka Peltonen, Lyhyt johdanto kysymyksenasetteluihin

Asianajaja, OTT Timo Esko, Kuuluuko välimiehenä toimiminen asianajotoiminnan piiriin? Voidaanko Hyvän asianajajatavan periaatteita soveltaa asianajajan toimintaan välimiehenä?

Jukka Peltonen, Asianajajan velvollisuudet ja oikeudet välimiesmenettelyn asianosaisen asiamiehenä ja avustajana:

 • Esteettömyys ja sen perusteet
 • Salassapitovelvollisuus ja sen perusteet
 • Salassapito-oikeus ja sen perusteet
 • Eräitä muita ongelmatilanteita

 

(15.) ”Hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden tarkistaminen.”

 • Jussi Perho,
 • Mika Ilveskero,
 • Aarno Arvela
 • Kari Harju

 

26.2.2009     
(16.) Uudistetut tapaohjeet ja palkkio-ohje, ”Mikä on muuttunut – josko sitten mikään”.

 

 • Asianajaja Jukka Peltonen, lyhyt johdanto teemaan
 • Asianajajat Mika Ilveskero ja Aarno Arvela, Hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden tarkastelu
 • Asianajaja Petri Taivalkoski, Palkkio-ohjeen tarkastelu

 

11.3.2010     
(17.) ”Asianajajan esteettömyyden vaatimus ja sen täyttämisen edellytykset”

 

30.11.2010   
(18.) ”Asianajajan esteellisyys määräyksenvaraisissa tehtävissä.”

 • Konkurssiasiamies Eeva Arko-Koski: Asianajajan esteellisyys insolvenssioikeudellisissa tehtävissä
 • Emeritusprofessori Aulis Aarnio: Asianajajan esteellisyys jäämistö- ja perheoikeudellisissa tehtävissä (estyi sairauden takia)

 

30.3.2011     
(19.) ”Asianajajan esteellisyydestä perhe- ja jäämistöoikeudellisissa tehtävissä”

 • Professori Urpo Kangas

 

17.5.2011     
(20.) ”Asianajajan esteellisyys yritysjärjestelyihin liittyvissä toimeksiannoissa”

 • Mika Ilveskero, Johdatus teemaan ja tapaus 3
 • Petri Taivalkoski, tapaus 1
 • Tomas Lindholm, tapaus 2

 

4.10.2011     
(21.) ”Asianajajan salassapitovelvollisuus ja muiden kuin päämiehen salaisuudet lain ja hyvän asianajajatavan kannalta”

 •  Jukka Peltonen, alustus

 

13.11.2014   
(22.) OK 17 luvun kokonaisuudistuksen (HE 46/2014) merkitys asianajajansalassapitovelvollisuuden ja -oikeuden kannalta”

 • Mika Ilveskero
 • Markku Fredman

 

6.4.2016       
(23.) Asianajajan henkilökohtainen vastuu

 

14.9.2016     
(24.) ”Asianajajaoikeuden ja sen lähteiden historia sekä nykyinen tila ja tulevaisuus.”

                     

15.11.2016
(25.) Asianajajan salassapitovelvollisuuden rajat

 

3.2.2017
(26.) Matti Ylöstalo 100 v -seminaari

 

28.2.2018
(27.) Asianajajan lojaalisuusvelvollisuus

 • Jukka Ahtinen
 • Matti Kunnas
 • Ulla Vuokila

 

4.9.2018
(28.) Asianajajaoikeuden merkitys asianajajan uralla (nuorille asianajajille suunnattu tilaisuus)

 • Markku Fredman
 • Hanna Räihä-Mäntyharju
 • Petri Taivalkoski

 

11.12.2018
(29.) Asianajon valvonta, menettelyt ja muutoksenhaku

 • Markku Fredman
 • Markku Ylönen
 • Jarkko Ruohola
 • Harri Tuure
 • Jussi Heiskanen
 • Tuomas Pöysti

 

14.12.2021

(30.) Oikeudenkäynti- ja asianajokulut

 

20.6.2022

(31.) Prosessien ulkopuolinen rahoitus

 

28.3.2023

(32.) Secondment asianajajaoikeuden näkökulmasta

 

26.9.2023

(33.) Asianajaja välimiehenä

 

18.1.2023

(34.) Kolme näkökulmaa asianajajaoikeuteen - tilaisuus nuorille asianajajille ja toimistojen avustaville lakimiehille

 • Markku Fredman
 • Riitta Leppiniemi
 • Petri Taivalkoski